BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Společnost Anzen s.r.o. poskytuje služby v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a činnost koordinátora na staveništi. Cílem je Vám přinášet individuální řešení při zachování všech legislativních požadavků s důrazem na vysokou efektivitu a při zachování minimální finanční zátěže. Naše služby vždy přizpůsobujeme Vašim potřebám podle druhu činnosti, velikosti organizace, technologického vybavení a personálního zajištění Vaší organizace. V průběhu naší spolupráce oceníte profesionalitu, kvalitu komunikace a zkušenosti z mnoha oborů.

Malé a střední společnosti s 1-25 zaměstnanci

 • Zpracování a nastavení povinné dokumentace BOZP a PO, tj. základní směrnice, kategorizace práce, osnovy a plány školení, požární poplachová směrnice, evakuační plán, provozní řády, skladové řády apod.
 • Pomoc při zavedení systému do praxe, značení na pracovišti, vybavení lékárničkou, hasicími přístroji, provozními dokumenty apod.
 • Školení vedoucího zaměstnance. V případě zájmu i školení všech zaměstnanců. Školení probíhá prezenčně nebo formou e-learningu.
 • Roční prověrky BOZP na pracovišti a preventivní požární prohlídky.
 • Zajištění pravidelných revizí elektrických zařízení a strojů.
 • Zajištění pravidelných kontrol a revizí hasicích přístrojů a hydrantů na pracovišti.

Větší společnosti s více než 26ti zaměstnanci

 • Zajištění BOZP a PO našim externím bezpečnostním technikem a požárním technikem. Jeho úkolem je řízení systému BOZP a PO, vedení dokumentace, komunikace s odpovědnými zaměstnanci společnosti.
 • Provádění pravidelných školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Školení probíhá prezenčně nebo formou e-learningu.
 • Pravidelné kontroly na pracovišti spojené mimo jiné s hlídáním vysoké úrovně dodržování pravidel v bezpečnosti práce a požární ochrany. Zlepšování.
 • Roční prověrky BOZP na pracovišti a preventivní požární prohlídky.
 • Zajištění pravidelných revizí elektrických zařízení a strojů.
 • Zajištění pravidelných kontrol a revizí hasicích přístrojů a hydrantů na pracovišti.

Nahlásila se Vám kontrola z inspektorátu?

Připravíme Vaši společnost na kontrolu z inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS) nebo hasičského záchranného sboru (HZS).

Součástí je samozřejmě i pomoc při samotné fyzické kontrole, komunikace s inspektory a pomoc při odstraňování případných nedostatků.

Potřebujete školit své zaměstnance?

Školíme prezenčně i formou e-learningu (on-line školení).

 • bezpečnosti práce a požární ochrana
 • řidiči referenti
 • první pomoc
 • práce ve výškách
 • ergonomie na pracovišti
 • práce z domu (home office)
 • kybernetická bezpečnost

Potřebujete revize a kontroly zařízení a strojů?

Zajišťujeme:

 • revize elektrických zařízení a strojů
 • pravidelné kontroly a revize hasicích přístrojů
 • pravidelné kontroly a revize hydrantů

Koordinátor BOZP na staveništi

Pro investory provádíme činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.

 • Zpracujeme a aktualizujeme plán BOZP ve fázi přípravy i realizace stavby
 • Připravíme ohlášení stavby na oblastní inspektorát práce
 • Provádíme fyzickou kontrolu na staveništi
 • Zpracujeme přehled legislativních požadavků
 • Zpracujeme posouzení rizik na předmětné stavbě